Edukacja Twoim sukcesem finansowym tel.: 12 422 70 79

Liceum zaoczne

Organizacja liceum zaocznego

Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących racjonalne działania w zakresie własnego wykształcenia i chcących osiągnąć niezależność w przyszłych postanowieniach związanych z edukacją na wyższym szczeblu.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej i serdecznej atmosferze.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to wybitni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni, poparte wieloletnim stażem w kraju i za granicą.

Liceum dla dorosłych ogólnokształcące posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w naszej szkole, zgodnie z zasadami nowej matury. Świadectwa wydawane Słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.

Licea zaoczne prowadzą zajęcia w systemie weekendowym - sobota, niedziela 2 razy w miesiącu. Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w soboty od 8:00 do 15:00, w niedziele od 8:00 do 15:00.

Liceum 4-letnie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka po gimnazjum oraz ośmioletniej szkole podstawowej trwa cztery lata (8 semestrów) i kończy się egzaminem maturalnym przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną raz w roku (w sesji wiosennej) w naszej szkole

Przedmioty obowiązkowe:

 • język polski 
 • język obcy (j. angielski) 
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie 
 • historia
 • geografia
 • biologia
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości

Zaświadczenia o nauce dla Słuchaczy

Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej słuchacz obowiązany jest do MINIMUM 50% OBECNOŚCI na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. W przypadku niespełnienia wymogu o 50% obecności przez słuchacza, SZKOŁA NIE BĘDZIE WYSTAWIAŁA zaświadczeń do MOPSu, ZUSu i innych instytucji, a także ma obowiązek przesłania do w/w instytucji informacji o nieuczęszczaniu słuchacza na zajęcia w wymaganym minimalnym wymiarze godzin. Nieobecności mogą również skutkować skreśleniem z listy słuchaczy. Słuchacz, który będzie pobierał świadczenia z w/w instytucji, a nie będzie spełniał wymogu 50% frekwencji, zobowiązany będzie do zwrotu świadczeń wraz z odsetkami.

Egzaminy w liceum zaocznym

W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zjazdach oraz uzyska bardzo dobre oceny z prac kontrolnych może być zwolniony z egzaminów semestralnych.

Prace kontrolne w liceum zaocznym

Ze wszystkich przedmiotów obowiązują pisemne prace kontrolne zadawane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania w domu i składane w wyznaczonym terminie.