Edukacja Twoim sukcesem finansowym tel.: 12 422 70 79

STYPENDIA URZĘDU PRACY DLA BEZROBOTNYCH PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ 

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o stypendium z Urzędu Pracy za podjęcie i kontynuowanie nauki.

Zasady przyznawania i wypłaty stypendium:

 1. Stypendium przyznaje się osobie bezrobotnej, która nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu potwierdzonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
 2. Stypendium przysługuje osobie wymienionej w pkt.1 pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie* w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
 3. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.
 4. Stypendium przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w wysokości 100 % kwoty zasiłku podstawowego, od dnia podjęcia nauki na okres 12 miesięcy.
 5. W przypadku kontynuacji nauki stypendium może być wypłacane do czasu jej ukończenia zgodnego z programem nauczania.
 6. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
 7. Bezrobotny uprawniony do stypendium z tytułu podjęcia nauki, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w Urzędzie jako bezrobotny w okresie 14 dni od ustania okoliczności powodującej utratę statusu, posiada prawo do stypendium, na czas skrócony o okresy pobierania stypendium przed utratą statusu oraz okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.
 8. Osobie, której przyznano stypendium z tytułu kontynuacji nauki przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.
 9. Aby nabyć prawo do stypendium (100%) z tytułu podjęcia dalszej nauki należy złożyć w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium,
  2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające:
   datę rozpoczęcia nauki;
   status szkoły (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych);
   posiadanie uprawnień szkoły publicznej (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych);
   formę podjętych studiów.
  3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą *, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 11. Wypłata stypendium z tytułu podjęcia nauki dokonywana jest z dołu, za okresy miesięczne.
 12. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

 

*UWAGA – na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2008 r. Dz.U. 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) za:
dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o :
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
− rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
dochód na osobę w rodzinie uważa się dochód rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.

 

Podstawa prawna:

 1. art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 2008 r. Nr 69,poz. 415 z późniejszymi zmianami),
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 219 poz. 2222 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 8 (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego